اطلاعات دانشگاه‌های علوم پزشکی
ردیفاستاننام دانشگاهآدرس سایتمسئولان دانشگاهنام مسئولان دانشگاهتلفن دفتر
1آذربایجان غربیدانشگاه علوم پزشکی ارومیهhttp://www.umsu.ac.irریاست/سرپرست دكتر جواد آقازاده044-32232296 | 044-32226020
2آذربایجان غربیدانشگاه علوم پزشکی ارومیهhttp://www.umsu.ac.irمعاون بهداشتدكتر رسول انتظار مهدی044-33466800
3آذربایجان غربیدانشگاه علوم پزشکی ارومیهhttp://www.umsu.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس سعید مینایی مهر044-33452830
4مرکزیدانشگاه علوم پزشكی اراکhttps://www.arakmu.ac.irریاست/سرپرست‌ دكترحسن طاهر احمدی086-33135760 | 086-33124953
5مرکزیدانشگاه علوم پزشكی اراکhttps://www.arakmu.ac.irمعاون بهداشتدكتر جواد نظری 086-33678631
6مرکزیدانشگاه علوم پزشكی اراکhttps://www.arakmu.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس حسن مهرعلی086-33666369
7آذربایجان شرقیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://www.arums.ac.irریاست/سرپرست دکتر قدرت اخوان اکبری 045-33522100
8آذربایجان شرقیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://www.arums.ac.irمعاون بهداشتدکتر بابک نخستین045-33522171
9آذربایجان شرقیدانشگاه علوم پزشکی اردبیل http://www.arums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس صالحیان045-33522174
10اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان https://mui.ac.irریاست/سرپرست‌ دکتر طاهره چنگیز031-36685141-2
11اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان https://mui.ac.irمعاون بهداشتدکتر کمال حیدری031-34485558-9
12اصفهاندانشگاه علوم پزشکی اصفهان https://mui.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس مهدی رفیعی031-34471000
13خوزستاندانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازhttp://www.ajums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر ایرج نظری061-33339092
14خوزستاندانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازhttp://www.ajums.ac.irمعاون بهداشتدکتر شکرالله سلمان زاده 061-33339196
15خوزستاندانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازhttp://www.ajums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس فرهاد صفدری061-33360811
16خوزستاندانشکده علوم پزشکی آبادانhttp://abadanums.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر علیرضا آموزنده061-53384021
17خوزستاندانشکده علوم پزشکی آبادانhttp://abadanums.ac.irمعاون بهداشتدکتر آرش یلایی061-53329308
18خوزستاندانشکده علوم پزشکی آبادانhttp://abadanums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس جعفر ربیحاوی061-53329309
19ایلامدانشگاه علوم پزشکی ایلامhttp://www.medilam.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر کریم همتی 084-33334060
20ایلامدانشگاه علوم پزشکی ایلامhttp://www.medilam.ac.irمعاون بهداشتدکتر راضی ناصری فر084-32228180
21ایلامدانشگاه علوم پزشکی ایلامhttp://www.medilam.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس جواد سجادی084-2227702
22تهراندانشگاه علوم پزشکی ایرانhttp://iums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر مسعود ناصری پور021-88622600 | 021-88622666
23تهراندانشگاه علوم پزشکی ایرانhttp://iums.ac.irمعاون بهداشتدکتر فربد عبادی فرد آذر021-66707590 021-66705178
24تهراندانشگاه علوم پزشکی ایرانhttp://iums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس محسن فرهادی021-66707590 021-66705179
25مازندراندانشگاه علوم پزشکی بابلhttp://www.mubabol.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر فرزاد جلالی011-32195100
26مازندراندانشگاه علوم پزشکی بابلhttp://www.mubabol.ac.irمعاون بهداشتدكتر حسن اشرفیان 011-32332971
27مازندراندانشگاه علوم پزشکی بابلhttp://www.mubabol.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس محسن میرزایی011-32332972
28بوشهردانشگاه علوم پزشکی بوشهرhttp://www.behums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر سعید کشمیری077-33323121
29بوشهردانشگاه علوم پزشکی بوشهرhttp://www.behums.ac.irمعاون بهداشتدكتر عبدالمحمد خواجه ئیان077-33330739
30بوشهردانشگاه علوم پزشکی بوشهرhttp://www.behums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس میمنت توبه خاک077-33322079
31کرماندانشگاه علوم پزشکی بمhttp://www.mubam.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر اصغر مکارم034-44341120
32کرماندانشگاه علوم پزشکی بمhttp://www.mubam.ac.irمعاون بهداشتدكتر فریبا هابیل زاده 034-44342591
33کرماندانشگاه علوم پزشکی بمhttp://www.mubam.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس اسما اسد آبادی034-44342592
34خراسان شمالیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیhttp://nkums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر علی حق بین 058-32222922
35خراسان شمالیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیhttp://nkums.ac.irمعاون بهداشتدكتر دلشاد058-32222683
36خراسان شمالیدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیhttp://nkums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس علیرضا نوروزیان058-32222923
37خراسان جنوبیدانشگاه علوم پزشکی بیرجندhttp://www.bums.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر كاظم قائمی056-32430075
38خراسان جنوبیدانشگاه علوم پزشکی بیرجندhttp://www.bums.ac.irمعاون بهداشتدكتر كامبیز مهدی زاده056-32395400
39خراسان جنوبیدانشگاه علوم پزشکی بیرجندhttp://www.bums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس پاک نیت056-32395420
40هرمزگاندانشگاه علوم پزشکی هرمزگانhttp://www.hums.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر حسین داوودی076-33334275
41هرمزگاندانشگاه علوم پزشکی هرمزگانhttp://www.hums.ac.irمعاون بهداشتدکترکاووس دیندارلو076-33564561
42هرمزگاندانشگاه علوم پزشکی هرمزگانhttp://www.hums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس ماشالا مریدی076-33560370
43آذربایجان شرقیدانشگاه علوم پزشکی تبریزhttp://www.tbzmed.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر محمد حسین صومی041-33346147 | 041-33346103
44آذربایجان شرقیدانشگاه علوم پزشکی تبریزhttp://www.tbzmed.ac.irمعاون بهداشتدكتر عباس علی درستی041-32330184
45آذربایجان شرقیدانشگاه علوم پزشکی تبریزhttp://www.tbzmed.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس بهروز آهنگری041-32330298
46خراسان رضویدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهhttp://www.thums.ac.irریاست/سرپرستدکتر قنبری زاده 051-52226010 | 051-52228026
47خراسان رضویدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهhttp://www.thums.ac.irمعاون بهداشتدكتر الهام بهره مند051-52228027
48خراسان رضویدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهhttp://www.thums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس سعیدی051-52241550
49تهراندانشگاه علوم پزشکی تهرانhttp://www.tums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر عباسعلی کریمی021-66405666
50تهراندانشگاه علوم پزشکی تهرانhttp://www.tums.ac.irمعاون بهداشتدکتر علیرضا دلاوری 021-66707529
51تهراندانشگاه علوم پزشکی تهرانhttp://www.tums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطدکتر علیرضا صدرایی021-63453314
52فارسدانشگاه علوم پزشکی جهرمhttp://www.jums.ac.irریاست/سرپرستدکتر محمد رحمانیان071-54447760
53فارسدانشگاه علوم پزشکی جهرمhttp://www.jums.ac.irمعاون بهداشتدکتر سید مجید ارجمند071-54446992
54فارسدانشگاه علوم پزشکی جهرمhttp://www.jums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس رضا رحمانیان071-54341511
55کرماندانشگاه علوم پزشکی جیرفتhttp://www.jmu.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر ایمان قاسم زاده034-43319085
56کرماندانشگاه علوم پزشکی جیرفتhttp://www.jmu.ac.irمعاون بهداشتدکتر مسعود مطهری034-43266022
57کرماندانشگاه علوم پزشکی جیرفتhttp://www.jmu.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس لیلی شاهرخی 
58کرماندانشگاه علوم پزشکی رفسنجانhttp://www.rums.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر علی اسماعیلی ندیمی034-34280090
59کرماندانشگاه علوم پزشکی رفسنجانhttp://www.rums.ac.irمعاون بهداشتدكتر احمد جمالی زاده034-34256210
60کرماندانشگاه علوم پزشکی رفسنجانhttp://www.rums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس مجید رنجبر کاظمی034-34253025
61سیستان و بلوچستاندانشگاه علوم پزشکی زابلhttp://www.zbmu.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر هادی میرزایی054-32222069
62سیستان و بلوچستاندانشگاه علوم پزشکی زابلhttp://www.zbmu.ac.irمعاون بهداشتدكتر جواد اكبری زاده054-32222035
63سیستان و بلوچستاندانشگاه علوم پزشکی زابلhttp://www.zbmu.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس مهدی کی خواه صابر054-32230188
64سیستان و بلوچستاندانشگاه علوم پزشکی زاهدانhttp://zaums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر سید محمد هاشمی شهری 054-33295762
65سیستان و بلوچستاندانشگاه علوم پزشکی زاهدانhttp://zaums.ac.irمعاون بهداشتدکتر سید مهدی طباطبایی054-33438801
66سیستان و بلوچستاندانشگاه علوم پزشکی زاهدانhttp://zaums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس عبدالرزاق پاکزاد054-33438828
67زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجانhttp://zums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر پرویز قزلباش024-33424771
68زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجانhttp://zums.ac.irمعاون بهداشتدكتر محمدرضا صائینی024-33422810 | 024-33156378
69زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجانhttp://zums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس نصیری024-33156382
70خوزستاندانشگاه علوم پزشکی دزفولhttp://www.dums.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر یوسف پریدار061-42428201
71خوزستاندانشگاه علوم پزشکی دزفولhttp://www.dums.ac.irمعاون بهداشتدکتر شاپور مسعودی فر061-42538118
72خوزستاندانشگاه علوم پزشکی دزفولhttp://www.dums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس علی افشه061-42537714
73سمناندانشگاه علوم پزشکی سمنانhttp://www.semums.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر نوید دانایی023-33448996
74سمناندانشگاه علوم پزشکی سمنانhttp://www.semums.ac.irمعاون بهداشتدكتر جعفر جندقی023-33452355
75سمناندانشگاه علوم پزشکی سمنانhttp://www.semums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس فرجاد باطبی023-33441021
76کردستاندانشگاه علوم پزشکی کردستانhttp://www.muk.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر سیامک واحدی087-33287101
77کردستاندانشگاه علوم پزشکی کردستانhttp://www.muk.ac.irمعاون بهداشتدكتر فرزام بیدارپور087-33283003
78کردستاندانشگاه علوم پزشکی کردستانhttp://www.muk.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس کمال ابراهیمی087-33244989
79خراسان رضویدانشگاه علوم پزشکی سبزوارhttp://www.medsab.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر علیرضا مسلم051-44011004
80خراسان رضویدانشگاه علوم پزشکی سبزوارhttp://www.medsab.ac.irمعاون بهداشتدکتر فاطمه نوده 051-44645520
81خراسان رضویدانشگاه علوم پزشکی سبزوارhttp://www.medsab.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس هادی کرابی051-44647993
82چهار محال و بختیاریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردhttp://www.skums.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر خالدی فر038-33334580
83چهار محال و بختیاریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردhttp://www.skums.ac.irمعاون بهداشتمهندس سید راشد جزایری 038-32227907
84چهار محال و بختیاریدانشگاه علوم پزشکی شهرکردhttp://www.skums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس بهمن بنایی038-32221534
85تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیhttp://www.sbmu.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر محمد حاجی آقاجانی021-22439901
86تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیhttp://www.sbmu.ac.irمعاون بهداشتدكتر شهنام عرشی021-66710116
87تهراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیhttp://www.sbmu.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس مجید تاجیک021-66707061
88فارسدانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://www.sums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر علی بهادر 071-32332366
89فارسدانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://www.sums.ac.irمعاون بهداشتدکتر رسول همتی 071-32303679
90فارسدانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://www.sums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس سیامک شمس071-32122427
91سمناندانشگاه علوم پزشکی شاهرودhttp://www.shmu.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر رضا چمن023-3395003
92سمناندانشگاه علوم پزشکی شاهرودhttp://www.shmu.ac.irمعاون بهداشتدکتر احسان بینش 023-32221190
93سمناندانشگاه علوم پزشکی شاهرودhttp://www.shmu.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطآقای علیرضا شیخ زاده023-32237441
94فارسدانشگاه علوم پزشکی فساhttp://www.fums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر علی اصغر خالقی071-53357093
95فارسدانشگاه علوم پزشکی فساhttp://www.fums.ac.irمعاون بهداشتدکتر جلال کریمی 071-53352771
96فارسدانشگاه علوم پزشکی فساhttp://www.fums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس امین زاده071-53356400
97قزویندانشگاه علوم پزشکی قزوینhttp://www.qums.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر منوچهر مهرام028-33375518
98قزویندانشگاه علوم پزشکی قزوینhttp://www.qums.ac.irمعاون بهداشتدکتر حمیدرضا نجاری028-33686201
99قزویندانشگاه علوم پزشکی قزوینhttp://www.qums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس شیرین نادری028-33678982
100قمدانشگاه علوم پزشکی قمhttp://www.muq.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر ابوالفضل ایرانی خواه025-37713550
101قمدانشگاه علوم پزشکی قمhttp://www.muq.ac.irمعاون بهداشت 025-36602040
102قمدانشگاه علوم پزشکی قمhttp://www.muq.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس نرگس جعفری025-36602041
103اصفهاندانشگاه علوم پزشکی کاشانhttp://kaums.ac.irریاست/سرپرست‌دکترابراهیم کوچکی نصرآبادی 031-55443026 | 031-55546030
104اصفهاندانشگاه علوم پزشکی کاشانhttp://kaums.ac.irمعاون بهداشتدكتر سید علیرضا مروجی031-55420026
105اصفهاندانشگاه علوم پزشکی کاشانhttp://kaums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس محسن فتحی مقدم031-55420014
106کرماندانشگاه علوم پزشکی کرمانhttp://www.kmu.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد034-32113025 | 034-31325820
107کرماندانشگاه علوم پزشکی کرمانhttp://www.kmu.ac.irمعاون بهداشتدکتر سیدوحید احمدی طباطبایی31215740
108کرماندانشگاه علوم پزشکی کرمانhttp://www.kmu.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطدکتر حمید رضا گلزاری034-31215743
109کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهhttp://www.kums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر محمود رضا مرادی083-38356433 083-38354434
110کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهhttp://www.kums.ac.irمعاون بهداشتدكتر ابراهیم شکیبا083-37257696
111کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهhttp://www.kums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس امیر کرمی083-7257802
112البرزدانشگاه علوم پزشکی البرزhttp://www.abzums.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر حمید درفشی 026-32555000
113البرزدانشگاه علوم پزشکی البرزhttp://www.abzums.ac.irمعاون بهداشتدكتر مستوفی026-32542200
114البرزدانشگاه علوم پزشکی البرزhttp://www.abzums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس مقصود جعفری نیا026-32548779
115گلستاندانشگاه علوم پزشکی گلستانhttp://goums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر عبدالرضا فاضل017-32424540 | 017-32430325
116گلستاندانشگاه علوم پزشکی گلستانhttp://goums.ac.irمعاون بهداشتدکتر سراج الدین عارف نیا017-32222502 017-32241440
117گلستاندانشگاه علوم پزشکی گلستانhttp://goums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس سید محسن علوی نیا017-32243095
118خراسان رضویدانشگاه علوم پزشکی گنابادhttp://www.gmu.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر جواد باذلی051-57222328
119خراسان رضویدانشگاه علوم پزشکی گنابادhttp://www.gmu.ac.irمعاون بهداشتدکتر فردین مهرابیان051-57220194
120خراسان رضویدانشگاه علوم پزشکی گنابادhttp://www.gmu.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس مردانی051-57229016
121گیلاندانشگاه علوم پزشکی گیلانhttp://www.gums.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر شاهرخ یوسف زاده چابک 013-33324168
122گیلاندانشگاه علوم پزشکی گیلانhttp://www.gums.ac.irمعاون بهداشتدکتر محمد عباسی کاکرودی013-33321488
123گیلاندانشگاه علوم پزشکی گیلانhttp://www.gums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس محمد صادق اسلامی013-33321489
124لرستاندانشگاه علوم پزشکی لرستانhttp://www.lums.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر كوروش ساكی066-33302149
125لرستاندانشگاه علوم پزشکی لرستانhttp://www.lums.ac.irمعاون بهداشتدکتر علی دریک066-33307055
126لرستاندانشگاه علوم پزشکی لرستانhttp://www.lums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس دریکوند066-33307056
127خراسان رضویدانشگاه علوم پزشکی نیشابورhttps://www.nums.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر محسن عظیمی نژاد051-42627501
128خراسان رضویدانشگاه علوم پزشکی نیشابورhttps://www.nums.ac.irمعاون بهداشتدكتر عصمت تقی آبادی 051-43333150 | 051-43334010
129خراسان رضویدانشگاه علوم پزشکی نیشابورhttps://www.nums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس سعید یگانه پور051-43333150 | 051-43334011
130مازندراندانشگاه علوم پزشکی مازندرانhttp://www.mazums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر سید عباس موسوی011-33044018
131مازندراندانشگاه علوم پزشکی مازندرانhttp://www.mazums.ac.irمعاون بهداشتدكتر محسن اعرابی011-33399600
132مازندراندانشگاه علوم پزشکی مازندرانhttp://www.mazums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس محمدحسن ابدی011-33394208
133خراسان رضویدانشگاه علوم پزشکی مشهدhttp://www.mums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر محمد رضا دارابی محبوب051-38413007
134خراسان رضویدانشگاه علوم پزشکی مشهدhttp://www.mums.ac.irمعاون بهداشتدكتر حمیدرضا بهرامی051-38414012
135خراسان رضویدانشگاه علوم پزشکی مشهدhttp://www.mums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس حسنی051-38414013
136همداندانشگاه علوم پزشکی همدانhttp://www.umsha.ac.irریاست/سرپرستدكتر سید حبیب اله موسوی بهار081-32520683
137همداندانشگاه علوم پزشکی همدانhttp://www.umsha.ac.irمعاون بهداشتدکتر جلال الدین امیری 081-34245090
138همداندانشگاه علوم پزشکی همدانhttp://www.umsha.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطخانم دکتر رفعتی 
139کهگیلویه و بویراحمددانشگاه علوم پزشکی یاسوجhttp://www.yums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر اورنگ ایلامی074-33337239
140کهگیلویه و بویراحمددانشگاه علوم پزشکی یاسوجhttp://www.yums.ac.irمعاون بهداشتدکتر بانشی074-33336577
141کهگیلویه و بویراحمددانشگاه علوم پزشکی یاسوجhttp://www.yums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس فروزان074-33336578
142یزددانشگاه علوم پزشکی یزدhttp://www.ssu.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر سید محمدرضا میرجلیلی 035-37258770
143یزددانشگاه علوم پزشکی یزدhttp://www.ssu.ac.irمعاون بهداشتدکتر محمدرضا دهقانی035-37247074 | 035-36232360
144یزددانشگاه علوم پزشکی یزدhttp://www.ssu.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس حسن سلمانی035-31682070
145خوزستاندانشکده علوم پزشکی بهبهانhttp://www.behums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر محمد پور061-52835094 | 061-52832044
146خوزستاندانشکده علوم پزشکی بهبهانhttp://www.behums.ac.irمعاون بهداشتدكتر محسن شبرو061-52838110
147خوزستاندانشکده علوم پزشکی بهبهانhttp://www.behums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس سید وحید نیشابوری061-52838111
148سیستان و بلوچستاندانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرhttp://www.irshums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر محمد مهران امینی فر054-37222230 054-37222250
149سیستان و بلوچستاندانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرhttp://www.irshums.ac.irمعاون بهداشتدکتر فرهاد دادگر054-37226463
150سیستان و بلوچستاندانشگاه علوم پزشکی ایرانشهرhttp://www.irshums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس محمدرضا میرزایی054-37226464
151فارسدانشکده علوم پزشکی لارستانhttp://larnurse.sums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر محمد حسین کریمی071-52253650
152فارسدانشکده علوم پزشکی لارستانhttp://larnurse.sums.ac.irمعاون بهداشتدکتر وحید یگانه 071-52254500
153فارسدانشکده علوم پزشکی لارستانhttp://larnurse.sums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس مجید امینی071-52254501
154آذربایجان شرقیدانشگاه علوم پزشکی مراغهhttp://mrgums.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر اصغر تنومند041-37256901
155آذربایجان شرقیدانشگاه علوم پزشکی مراغهhttp://mrgums.ac.irمعاون بهداشتدكتر احمد مجتهدی041-37228867
156آذربایجان شرقیدانشگاه علوم پزشکی مراغهhttp://mrgums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس ناصر احمدی041-37222626
157فارسدانشکده علوم پزشکی گراشhttp://gerums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر احمد عبدالهی 071-52452339 071-52442001
158فارسدانشکده علوم پزشکی گراشhttp://gerums.ac.irمعاون بهداشتدكتر محمدنبی محمدی071-52451446
159فارسدانشکده علوم پزشکی گراشhttp://gerums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس علیرضا نصاح071-52451447
160همداندانشکده علوم پزشکی اسدآبادhttps://asaums.ac.ir/ریاست/سرپرست‌دكتر محمد محبوبی081-33117451 | 081-33117460
161همداندانشکده علوم پزشکی اسدآبادhttps://asaums.ac.ir/معاون بهداشتآقای دکتر مصطفی انواری081-33122013 | 081-33223070
162همداندانشکده علوم پزشکی اسدآبادhttps://asaums.ac.ir/مدیر گروه بهداشت محیطعلی اکبر فرخشه081-33122013 | 081-33223071
163خراسان شمالیدانشکده علوم پزشکی اسفراینhttp://www.esfrums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر اسحاق ایلدرآبادی058-37241405
164خراسان شمالیدانشکده علوم پزشکی اسفراینhttp://www.esfrums.ac.irمعاون بهداشتدکتر نادر نیک پرست058-37223508
165خراسان شمالیدانشکده علوم پزشکی اسفراینhttp://www.esfrums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس سعید بخشنده058-37223509
166خوزستاندانشکده علوم پزشکی شوشترhttp://shoushtarums.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر فرهاد ابول نژادیان061-36225042
167خوزستاندانشکده علوم پزشکی شوشترhttp://shoushtarums.ac.irمعاون بهداشتدکتر محمد افشار061-36223999
168خوزستاندانشکده علوم پزشکی شوشترhttp://shoushtarums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس نبی اله روشن میدان061-36224000
169مرکزیدانشگاه علوم پزشکی ساوهhttp://savehums.ac.irریاست/سرپرست‌دكتر جلیل كوهپایه زاده086-42224414
170مرکزیدانشگاه علوم پزشکی ساوهhttp://savehums.ac.irمعاون بهداشتدكتر رضا نظری 086-42232030
171مرکزیدانشگاه علوم پزشکی ساوهhttp://savehums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس هادی بیاتی086-42232031
172خراسان رضویدانشکده علوم پزشکی تربت جامhttp://www.trjums.ac.irریاست/سرپرست‌دکتر محمد افکار051-38761653 | 051-52523838
173خراسان رضویدانشکده علوم پزشکی تربت جامhttp://www.trjums.ac.irمعاون بهداشتمهندس محمد رحیمیان051-52523124
174خراسان رضویدانشکده علوم پزشکی تربت جامhttp://www.trjums.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس محمودرضا دیدار احمدی051-52523295
175مرکزیدانشکده علوم پزشکی خمینhttp://khomeinums.ac.ir/ریاست/سرپرست‌دکتر جواد جواهری086-46224142
176مرکزیدانشکده علوم پزشکی خمینhttp://khomeinums.ac.ir/معاون بهداشتآقای محمد علی عروجی086-46222624
177مرکزیدانشکده علوم پزشکی خمینhttp://khomeinums.ac.ir/مدیر گروه بهداشت محیطمهندس هاجر السادات حسینی086-46222625
178کرماندانشکده علوم پزشکی سیرجانhttp://ssm.kmu.ac.irریاست/سرپرست‌آقای دکتر غلام عباس محمدی034-42266407
179کرماندانشکده علوم پزشکی سیرجانhttp://ssm.kmu.ac.irمعاون بهداشتآقای دکتر محمد موقری پور034-42262577
180کرماندانشکده علوم پزشکی سیرجانhttp://ssm.kmu.ac.irمدیر گروه بهداشت محیطمهندس محمد نادری034-42261610
181آذربایجان شرقیدانشکده علوم پزشکی سرابhttp://www.sarabums.ac.ir/ریاست/سرپرست‌آقای دکتر علیرضا ابهری041-43222703
182آذربایجان شرقیدانشکده علوم پزشکی سرابhttp://www.sarabums.ac.ir/معاون بهداشتآقای دکتر جعفر قلی زاده 041-43230086
183آذربایجان شرقیدانشکده علوم پزشکی سرابhttp://www.sarabums.ac.ir/مدیر گروه بهداشت محیطمهندس علی اجاقی041-43229660
184آذربایجان غربیدانشکده علوم پزشکی خویhttp://khoyums.ac.ir/ریاست/سرپرست‌خانم دکتر فاطمه مقدم تبریزی 041-43229661
185آذربایجان غربیدانشکده علوم پزشکی خویhttp://khoyums.ac.ir/معاون بهداشتآقای دکتر رضا جبارزاده 044-36339842
186آذربایجان غربیدانشکده علوم پزشکی خویhttp://khoyums.ac.ir/مدیر گروه بهداشت محیطمهندس حسین حسنلو044-36339843
187اردبیلدانشگاه علوم پرشکی اردبیلhttp://arums.ac.ir/faریاست/سرپرست‌آقای دکتر شکارچی045-32422189
188اردبیلدانشگاه علوم پرشکی اردبیلhttp://arums.ac.ir/faمعاون بهداشتمهندس ایرج اعتبار045-32422310
189اردبیلدانشگاه علوم پرشکی اردبیلhttp://arums.ac.ir/faمدیر گروه بهداشت محیطمهندس علی ملکی 
ارتباط با ما
آدرس: میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه ششم پلاک 5 ، طبقه اول تلفن:  02191071170ایمیل: info@mobiniranian.ir